Mi a mentálhigiéné?

A mentálhigiéné olyan cselekvés, melynek törekvése az egészséges lelki élet megélése, megtartása, kialakítása, magába foglalja a démokritoszi lelki nyugalmat, a szókratészi belső lelki boldogságot, az epikuroszi örömelvet, a közösség eszméjét és az önmeghatározást.

Egy orvosi tudományág, amely támogatja és előmozdítja a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését. Tulajdonképpen a pszichés betegségek és működészavarok megelőzésének tudománya. A mentálhigiéné dinamikusan fejlődő tudományterület, a legkülönbözőbb humán tudományok, természettudományok és társadalomtudományok lelki aspektusait összefoglaló tudomány.

A mentálhigiéné a meglévő egészségre épít. Központi feladat a lelki egészség megőrzés és a lelki problémák, betegségek megelőzése. Elősegíti az egyén a pszichológiai beilleszkedését a társadalomba, különböző csoportokba, közösségekbe, képessé teszi a kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására. Mindezt a fejlesztéssel és az életigenlő magatartás támogatásával, ismeretek és gyakorlatok átadásával, érték közvetítéssel éri el.

Tulajdonképpen a lelki egészség védelem, nem más, mint lelki tisztán maradás, lelki tisztálkodás.

Különbség a mentálhigiéné és a pszichológia között.

Míg a mentálhigiéné az egészséges, addig a pszichológia a lelki beteg egyénekkel foglalkozik. Alapjuk, eszközrendszerük azonos.

Munkahelyi mentálhigiéné

A munkahelyi mentálhigiéné segítő szolgáltatásokat, foglalkozásokat foglal magába.

Célja a kiegyensúlyozott munkahelyi létrehozása, a jó légkörben, egészségesen működő munkahely kialakítása, vagy annak fenntartása.

A munkahelyi emberi viszonyok jelentőségét, a munkahelyi túlzott stressz fő forrásait és annak kezelését, az egészséges cselekvési modelleket, a megküzdési stratégiákat, a kommunikáció fejlesztését, a szerepkonfliktusokat, a változásokhoz való alkalmazkodást emeljük ki az egyének és a csoportok lelki egészsége szempontjából.

A munkahelyi mentálhigiéné alapfelismerései

A munkahely sokféle hatást gyakorol a személyiségre, ártó vagy védő hatása lehet.

A munkahely is érdekelt abban, hogy a dolgozók egészséges lelki működéssel bírjanak. Szükség van az egészséges pszichével rendelkező, problémamegoldó, kreatív, stabil személyiségű humán erőforrásra.

Munkahelyi környezetben dolgozó ember rendeltetése a vállalt feladatok szakszerű ellátása, melyben akadályozó tényezőként léphet fel, ha a munkavégzéshez szükséges testi/lelki erőnlét vagy egyensúly hiányzik, vagy ha a végzett tevékenység irányultsága nincs szinkronban az egyénnel.

A dolgozók azonosulása a szervezethez munkaadói érdek.

A munkahelyi mentálhigiénés programunk jelentősége

 • A vállalat, az egyén, a csoport fejlesztésével hozzájárul a lelki egészség kialakításához, megtartásához, ezzel növeli az eredményes szakmai és gazdasági működést.
 • Növeli a csoportkohéziót.
 • Növeli az egyén belső rugalmasságát, nyitottságát és kreativitását így energiát szabadít fel.
 • A felszínes közösségi viszonyokat átformálja, a kapcsolatokat mélyebbé, tartalmassá, erősebbé, fejeltebbé teszi. Így egyénlélektani, társas lélektani szempontból és szociológiai vetületeiben is jelentős.
 • Növeli a vállalat iránti elkötelezettséget és odaadást a munkavállalóban.
 • Csökkenti a csoportközi agressziót.
 • Felismerhetővé teszi a munkaszervezet fejlesztését gátló tényezőket.
 • Támogatást biztosít a segítségre szoruló munkavállalóknak.
 • Munka és a magánélet határait tudatosítja.
 • Kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget biztosít.
 • Visszacsatolás a munkaszervezet mentális potenciáljáról.
 • Lehetőséget biztosít az intézményfejlesztésre az anamnézisek és a leszűrt konzekvenciák után.
 • Csökkenti a mentális panaszok miatti távolmaradásokat, így költségcsökkentő hatású.
 • Javítja a munkahelyi légkört.
  • Jó a munkahely légköre, ha:
   • kevés a személyes konfliktus,
   • harmonikusak az interperszonális és csoportviszonyok,
   • amennyiben a szervezet jellege engedi demokratikus a vezetés.

 

Ekkor a dolgozó biztonságban érzi magát sikerélménye van és lojális, valamint elkötelezett a munkahelyével. Ez a munkahely számára is jövedelmező.

A munkahelyi mentálhigiénés programunk eszköze

 Probléma orientált csoportfoglalkozások, melyben az ismeretbővítésen, a bemutatókon túl a hangsúly a gyakorlati készségfejlesztésen van.

A csoportmunka hozzájárul a korábbi és aktuális életeseményekhez fűződő érzelmi viszonyulás hátterének megértéséhez, ezáltal elmélyíti az önismeretet, elősegíti az önkifejezést és önelfogadást. A személyiség árnyaltabb átélése, tudatosabb felfogása révén a résztvevő személyközi kapcsolataiban és hivatásszerepében egyaránt hatékonyabbá válik.

A program megvalósítása az intézmény munkájába integráltan történik.

 • Kliens központú egyéni foglalkozások biztosítása, ahol személyre szabott mentális egészségterv felállítására van lehetőség.
 • Egyéni mentálhigiénés tanácsadás, életvezetési konzultáció biztosítása.

A munkahelyi mentálhigiénés programunk módszerei

Ismeretbővítés, bemutatók, demonstrációk, strukturált gyakorlatok, probléma megoldás, esettanulmány stb.. 

A mentálhigiénés szemléletet azonban nem elég megismerni, a belátás és az ezzel való azonosulás is szükséges hozzá. Ezért a gyakorlati oktatás az emocionalitásra épül, és a modelltanulást alkalmazza, ami egy igen erős affektív kísérettel átadott tartalom. Különösen alkalmasak erre az olyan történetek, amelyek a saját élethelyzettel kapcsolatosak, amelyekben a résztvevő érintve van. A lelki egészség nevelésének fontos dimenziója a pozitív érzelmek, affektusok kialakítása – ezek tágítják a figyelem látókörét, hatására könnyebb az összefüggéseket felismerni. Elősegíti a kreatív gondolkodást, szélesíti a cselekvések körét, erősíti a fizikai, intellektuális és társas erőforrásokat.  

A munkahelyi mentálhigiénés programunk hatékonyságának indikátorai és mérése

A mérés a tréning előtt és után zajlik standard és valid kérdőívekkel.

A program végrehajtása

A végrehajtásban az egészség promóciója, vagyis a lelki egészség megőrzése válik meghatározóvá, a program azt hangsúlyozza, hogy miként lehet az egyén és a csoport lelkileg egészséges, miképpen kerülheti ki a lelki problémákat, betegségeket. Ebben az esetben nem a betegség, a kialakult kórkép van a fókuszban, hanem az egészség. A résztvevők a mentálhigiéné központú szemléletmódjuk révén, hivatásszerepükben felkészültebbé válnak. Képessé válnak a különböző életvezetési, mentálhigiénés problémahelyzetek megelőzésére és azok kedvező irányú befolyásolására.

A program képessé teszi az embert, hogy úrrá legyen a nehézségeken. A lelki egészség fenntartását, helyreállítását tanítja, gyakoroltatja. A lélek egy bonyolult és titokzatos hangszer, melyen meg kell tanulni jól játszani, a tanultakat pedig gyakorolni kell. Hiszen senki sem sikeres csak úgy minden képesség, jártasság és tanulás nélkül.

Holisztikus megközelítésben gondolkozunk, így az egyént összességében szemléljük a test, a lélek és a szellem harmonikus egységében.

A munkahelyi mentálhigiéné befolyásolásának folyamata

I. Egyéni szint

Egyéni állapotfelmérés, személyre szabott egészségterv felállítása az egyéni szükségletek alapján, konzultáció, tanácsadás.

II. Csoportos szint

 • Mentális állapot szűrések (A csoport és az egyén számára egészségtelen jelenségek felismerése, felismertetése, kezelése.)
 • Szükségletek meghatározása, prioritások felállítása
 • Mentális interaktív edukáció, mivel nem nélkülözhetjük az alapvető pszichológiai és a lelki egészségvédelmi ismereteket, melyeknek megszerzése legalább olyan fontos, mint a mindennapi élet testi ismeretei, vagy a fizikai higiénéjének elsajátítása.
 • Stressz kezelés (A technikák elsajátítása és készség szinten történő begyakoroltatása.)
 • Cooping (Megküzdési stratégiák, konfliktuskezelés.)
 • Komplementer élet- és gyógymódok
 • Gyógynövény ismeret, különös tekintettel a léleksimogató növényekre
 • Kommunikációfejlesztés
 • Coaching
 • Csoport dinamika, csoport szerepek, szerepkonfliktusok
 • Esetmegbeszélés (A napi szakmai gyakorlatban fölmerülő konkrét problémahelyzetek sok szempontú elemzése, a javasolható viszonyulási, megelőzési és befolyásolási lehetőségek feltárása.)
 • A vezetők számára vezetési stílusok (Ahogyan a vezető az utasításait kiadja, ahogyan információt kér, ahogyan társas helyzetben viselkedik. A szervezet előrehaladását segíti, vagy gátolja a vezetők viselkedése, vezetési stílusa.)

III. Szervezetfejlesztés

Az emberek idejük jelentős részét töltik a munkahelyükön, amely hatást gyakorol személyiségükre. Személyiségformáló hatással bírnak a munkahelyi környezeti ártalmak is. Ilyen például a zaj, a monotónia, a fény, a szagok, a vegyi anyagok. Az egyén képes egy darabig a fizikai, érzelmi, idegrendszeri hatásokat ellensúlyozni, de alkalmazkodó képességét megterheli, majd a tolerancia küszöböt átlépve állandó elégedetlenséget, kudarcélményt, lelki és vagy szomatikus betegséget okozhat. A negatív hatások kiküszöbölésével elérhető, hogy a munkahely minősége megegyezik a munkavállaló elvárásaival és az egyén elégedett, a környezet fontossá válik, jól azonosul szervezeti érdekekkel, koncentrációja, teherbírása, teljesítménye és ragaszkodása növekszik, hiányzása csökken.

A modern szervezet szemlélet szándéka a munkavállaló számára előnyös munkahely megteremtése. A program a szervezetfejlesztéssel ezt segíti elő, szervezeti egészségterv készítésével az anamnézisek és konzekvenciák levonása alapján.